1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Uitgangspunten

Grondslag en doelstelling van de school:
De Buitenhof, school op bijzonder neutrale grondslag, heeft als doel onderwijs te verzorgen aan kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek.
Veel leerlingen ondervinden hulp van de daartoe bestemde zorginstellingen in de regio. Met name de divisie Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de Mondriaan Zorggroep met vestigingen te Heerlen en Maastricht, speelt hierin een voorname rol voor De Buitenhof.

De identiteit van de school:
De Buitenhof wordt bezocht door leerlingen die specifieke problemen ondervinden in de omgang met hun omgeving en waarvoor binnen andere onderwijsvormen tijdelijk geen adequate oplossing voorhanden is. Bij de leerlingen moet primair sprake zijn van een psychiatrische indicatie, die gesteld is door een ter zake deskundige. We hebben te maken met leerlingen die ernstig in hun ontwikkeling bedreigd zijn en waarbij zij en hun omgeving niet in staat zijn dit te keren.
Vaak is er bij deze leerlingen nauwelijks sprake van een relatie met hun omgeving of is deze relatie ernstig ontwricht. Het ontbreekt hen vaak aan mogelijkheden of motivatie om deze situatie te veranderen.  
De problemen uiten zich grofweg op twee manieren. Er kan sprake zijn van naar binnen gekeerd (internaliserend) probleemgedrag, waarbij depressie, contactarmoede, lusteloosheid, faalangst en minderwaardigheidsgevoelens kernbegrippen zijn. Er kan ook naar buiten gericht (externaliserend) probleemgedrag zijn dat zichtbaar wordt in verbale en fysieke agressie, destructief gedrag, ontladingsgedrag, hyperactiviteit en structuurloosheid.  
In het onderwijsaanbod ligt de nadruk op een orthopedagogische benadering. Er wordt in een klimaat van geborgenheid, veiligheid en structuur getracht de ontwikkeling van de leerling in de gewenste richting op gang te brengen en te houden.
Het leerlingvolgsysteem van De Buitenhof is een belangrijk hulpmiddel bij het verder diagnosticeren van het probleemgedrag, het aanreiken van de juiste handelingswijze en het volgen van de individuele ontwikkeling. Dit proces wordt uitgewerkt in de vorm van handelingsplannen.
Binnen zowel het S.O. als het V.S.O. wordt het onderwijsprogramma per individu bepaald. Het streven is dat het didactisch niveau van het kind bij binnenkomst, het uitgangspunt vormt voor het verdere onderwijsaanbod. Voor het S.O. geldt voorts dat aan de hand van toets- en evaluatie-instrumenten het didactisch niveau per leerling bepaald en gevolgd wordt.
De V.S.O.-leerlingen krijgen als regel les op V.M.B.O.-TL / BBL of  Praktijkniveau. In sommige gevallen (kortdurende plaatsingen) wordt gewerkt op een ander niveau. Indien dit het geval is, dienen ouders zelf voor de benodigde leermiddelen te zorgen.

Onderwijskwaliteit:
Het onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. Het wordt zodanig ingericht dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen.
Door vaststelling van het ontwikkelingsniveau waarop het kind zich bevindt bij entree in onze school en met inachtneming van de psychiatrische sociaal-emotionele problemen, trachten wij door het creëren van stimulerende onderwijsleersituaties het tot dan toe bereikte didactische niveau te handhaven en het ontwikkelingsproces te bevorderen. Er wordt rekening gehouden met eventuele specifieke leerstoornissen. Daarbij wordt gekeken naar de individuele aanleg en mogelijkheden. Het lesaanbod is daarop afgestemd: er worden door de leerkrachten individuele dag-/weekplannen gemaakt. Er vindt registratie van de voortgang plaats.
Omdat De Buitenhof in principe een 'doorgangsschool' is, komt er voor veel leerlingen vrijwel altijd een 'breuk' in het ontwikkelingsproces; de schoolwisseling vindt meestal plaats op een willekeurig moment in het schooljaar. Daarbij kan nog opgemerkt worden, dat sommige leerlingen een schoolloopbaan achter de rug hebben die al meerdere malen onderbroken is.

Met betrekking tot de onderwijskwaliteit spelen een aantal kernzaken een rol.
 • Indeling van groepen wordt bepaald door; leeftijd, didactisch niveau en problematiek.
 • Lesvoorbereiding geschiedt volgens de jaarplanning per vak. Indien nodig wordt er een individuele planning voor de leerling gemaakt.
 • Bij een klaswisseling zal het kind een herkenbare onderwijsleersituatie aantreffen.
 • Afspraken over doorstroming worden gemaakt tijdens een leerling-bespreking die voor iedere leerling twee maal per jaar gehouden wordt. De leerlingbegeleiding coördineert het 'overgangsgebeuren' in overleg met de betreffende leerkrachten en met de ouders/verzorgers.
 • Het schooljaar is verdeeld in twee semesters; doorstroming vindt bij voorkeur plaats rond de jaarwisseling of aan het einde van het schooljaar.
Doel is de leerlingen na een intensieve periode van zorg en ‘onderwijs op maat’ verder te verwijzen naar een passende onderwijsvorm die bij het perspectief c.q. mogelijkheden van de leerling aansluit. Ouders/verzorgers en hulpverlening worden bij de besluitvorming betrokken.

Om tot een succesvolle verwijzing te kunnen komen gelden de volgende voorwaarden:
 • De Commissie van Begeleiding van De Buitenhof moet, na raadpleging van de leerkracht(en), die het laatst met het kind te maken had(den), een positief advies uitbrengen
 • Er dient overleg plaats te vinden met de ontvangende school over de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind; daarbij dient gekeken te worden naar het pedagogische klimaat, werkwijze, gehanteerde methodes etc.
 • De ouders/verzorgers moeten achter een overplaatsing staan.
 • Er dienen zorgvuldige en schriftelijke afspraken gemaakt te worden over nazorgcontacten en ambulante begeleiding.
 • Als het gaat om arbeidstoeleiding zullen zo nodig externe deskundigen en/of gespecialiseerde organisaties worden ingeschakeld.
footerlogostjozef
Footerlogoalterius

Bezoekers Online

We hebben 11 gasten en geen leden online

Adres Gegevens

De Buitenhof, locatie Heerlen
Kloosterkensweg 6
6419 PJ Heerlen
tel:  045-5711896

De Buitenhof, locatie Maastricht
Vijverdalseweg 1
6226 NB Maastricht
Mikx 043-8889610

Bovenbouw VSO Buitenhof
Heldevierlaan 2
6415 SB Heerlen
045 851 11 13

info@buitenhof-school.nl
www.buitenhof-school.nl