1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Missie / Visie

Onze collectieve ambitie
De Buitenhof, Heerlen

Missie
De Buitenhof biedt aan leerlingen met psychiatrische problematiek in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, een leer- en ontwikkelingsklimaat waarbinnen zij hun individuele mogelijkheden op sociaal-emotioneel, creatief en cognitief gebied kunnen ontplooien.

Visie

WELBEVINDEN
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen en leerkrachten zich thuis voelen op onze school en een grote mate van welbevinden ervaren, zich prettig en op hun gemak voelen.
Daarbij staan een positieve houding, vertrouwen geven en uitstralen, geborgenheid en veiligheid centraal, omdat dit voorwaarden zijn om te kunnen leren.
Dit kan alleen in een schoolklimaat, gekenmerkt door structuur, respect voor elkaar, gekoppeld aan de uniciteit van ieder individu en een lerende houding.

AFSTEMMING
Wij stemmen ons handelen af op de leerbehoeften, leerstijlen, intelligenties, mogelijkheden, talenten en kwaliteiten van de leerlingen (dat wat zij al kunnen) en de relevante onderwijsbelemmeringen voortvloeiend uit de specifieke psychiatrische problematiek.
Het individuele handelingsplan per kind is uitgangspunt en richtpunt voor het professionele handelen van alle betrokken medewerkers, waarbij de groepsleerkrachten als de eerstverantwoordelijken de spil zijn en de regie voeren. Daarnaast werken we met groepsplannen voor met name het didactische leerstofaanbod.
Wij volgen de ontwikkeling van iedere leerling nauwgezet. In de vorm van groepsplannen en individuele handelingsplannen wordt dit proces uitgewerkt en vorm gegeven.

BETROKKENHEID
De individuele ontwikkeling van de leerling wordt gezien als startend vanuit een passief-volgende houding naar een meer actieve-zelfsturende houding en vaardigheden, leidend tot verwijzing naar andere vormen van onderwijs en arbeid.
Daartoe stimuleren we de ontwikkeling van de zelfstandigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid en bevorderen dat leerlingen samenwerken en actief zijn betrokken bij hun eigen leerproces en hanteren daarbij allerlei werkvormen die leerlingen activeren.

ROL VAN DE TEAMLEDEN
Wij stimuleren en faciliteren de ontwikkeling van alle medewerkers tot professionele, dynamische en flexibele teamleden, die zich naast hun specifieke taak ook verantwoordelijk voelen en weten voor het geheel en op een proactieve wijze een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de Buitenhof.

LEERSTOFAANBOD EN LEEROMGEVING
Ons onderwijsaanbod kenmerkt zich door de nadruk op een orthopedagogische benadering en verder doordat naast  de cognitieve ontwikkeling (hoofd, weten, kennen) ook  de sociaal emotionele (hart, voelen, willen) de creatief musische en motorische (handen, doen, kunnen) ontwikkeling ermee ondersteund en bevorderd worden.  We zijn daarbij uit op zo hoog mogelijke opbrengsten.
We laten ons aanbod steeds aansluiten bij de mogelijkheden en de belevingswereld van de leerlingen.
Het leerstofaanbod in de verschillende leerjaren sluit op elkaar aan (doorgaande lijn).
We zorgen voor een rustige, doch aantrekkelijke leeromgeving die leerlingen uitdaagt, uitnodigt en in staat stelt zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen

CONTACTEN MET OUDERS
Wij beschouwen ouders als ervaringsdeskundigen met wie we samenwerken op basis van heldere afspraken omtrent het perspectief, vastgelegd in een groepsplan en/of handelingsplan waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden.

EXTERNE CONTACTEN
Kennisinstituten en andere aanbieders van zorg (g.g.z. en regulier) en arbeids- toeleiding beschouwen wij als ketenpartners in het onderwijs/zorgaanbod, waarmee wij samenwerken. Wij willen ons ontwikkelen tot kenniscentrum voor de regio.
footerlogostjozef
Footerlogoalterius

Bezoekers Online

We hebben 14 gasten en geen leden online

Adres Gegevens

De Buitenhof, locatie Heerlen
Kloosterkensweg 6
6419 PJ Heerlen
tel:  045-5711896

De Buitenhof, locatie Maastricht
Vijverdalseweg 1
6226 NB Maastricht
Mikx 043-8889610

Bovenbouw VSO Buitenhof
Heldevierlaan 2
6415 SB Heerlen
045 851 11 13

info@buitenhof-school.nl
www.buitenhof-school.nl